สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

บทบาทสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

 

บทบาทสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

                                                                                               อิสสระ    ลลิตวณิชกุล
                                                                                                                                                    นักวิชาการศึกษา 5

นสังคมโลกปัจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างสูง    และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ  ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างให้โลกนี้ “ไร้พรมแดน”  อันสามารถส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสังคม สำหรับในส่วนของการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูง หากมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสม  จึงเห็นได้ชัดในทศวรรษนี้ว่าประเทศต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

                            โดยทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม
และการกระจายเสียง (Broadcasting)  ซึ่งนับวันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน (converge) จนแยกไม่ออก  หรือกล่าว
โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้พลังคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผสานเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่าย
นั่นเอง  ในเชิงกายภาพแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware)
ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) และบุคลากร (peopleware) ในส่วนของซอฟแวร์นั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเลย  เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานได้  ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นมักมีรูปแบบหลากหลายและมีความเป็นสื่อ
ประสม หรือที่เรียกกันติดปากว่า มัลติมีเดีย  (multimedia) นั่นเอง
                            สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อสมัยใหม่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในจำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลาย
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเอาข้อความ ภาพ และเสียง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรูปของข้อมูล
มาแสดงผลแปลงกลับเป็นข้อความ ภาพ และเสียง ทางจอภาพ และลำโพง ผสมผสานกัน  รวมทั้งควบคุมการ
แสดงผลของสื่อเหล่านั้นโดยโปรแกรม (program) สั่งงานคอมพิวเตอร์  ทำให้สื่อเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น
มีพลังในการสื่อสารอย่างมีชีวิตชีวา  มากกว่าที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อื่นๆ  อย่างไรก็ตามมัลติมีเดียอาจมีความหมายง่ายๆ เพียงแค่การแสดงออกของข้อความ ภาพ และเสียงพร้อมๆ กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยใช้
อุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้เช่น สื่อโทรทัศน์  ภาพยนตร์ และสไลด์ประกอบเสียง เป็นต้น
 
                            สื่อมัลติมีเดีย ได้มีการพัฒนาขึ้นก่อนในระบบออฟไลน์ (offine) ซึ่งหมายถึง การนำแผ่นดิสก์
หรือแผ่นซีดีรอมที่บันทึกข้อมูลมาเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครื่องเดียวโดดๆ ตามลำพัง (Stand alone)
โดยไม่มีการติดต่อกันทางสาย  ต่อมาเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
เป็นระบบเครือข่ายเล็กๆ หรือ LAN  ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของระบบออนไลน์  มีการใช้ฮาร์ดดิสค์มา
ทดแทนการใช้ซีดีรอมเพื่อการบันทึกข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น  ในที่สุดเมื่อมีการคิดค้นระบบอินเทอร์เน็ตขึ้น
สื่อมัลติมีเดียจึงได้แสดงบทบาทมากขึ้นในเครือข่ายสากลแบบออนไลน์
                            การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น  อาศัยระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web หรือ
WWW) และการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์หรือบนเว็บ   ทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นขุมความรู้มหาศาล
ซึ่งเปิดกว้างสำหรับประชากรโลก  อันเป็นประโยชน์ในวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามปัญหาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการศึกษาก็ยังปรากฎอยู่ใน
หลายๆ ด้านเช่น  ข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์  ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและวิธี
การเรียนรู้ของครูและนักเรียน เป็นต้น

ความหมาย….มัลติมีเดีย

                            ความหมายของคำว่า “มัลติมีเดีย” หรือ “สื่อประสม” มีใช้กันใน 2 ลักษณะ คือ
                            1.  ใช้ในความหมายตามคำแปล     หมายถึง  สื่อที่เกิดจากการแสดงผลของข้อความ ภาพ และ
เสียง พร้อมๆ กันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง  โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ ประกอบ
เสียง หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสาธิตหรือการสอน    หรือหมายถึง การใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อ ร่วมกัน
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสื่อสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง   และ
หลากหลายรูปแบบ
                            2.   ใช้ในความหมายปัจจุบัน   หมายถึง  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเอาข้อความ ภาพ และเสียง
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรูปข้อมูล มาแสดงผลแปลงกลับเป็นข้อความ ภาพ และเสียง ทางจอภาพ
และลำโพง ผสมผสานกัน  รวมทั้งควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่านั้นโดยโปรแกรม (Program) สั่งงาน
คอมพิวเตอร์
 
                            อย่างไรก็ตาม  ความหมายของมัลติมีเดียในยุคนี้  ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเรื่องของภาพและเสียง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแต่ลำพัง  แต่ยังหมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประสานเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม เกิดเป็นระบบที่มีลักษณะเฉพาะ
และมีศักยภาพสูงระบบหนึ่ง
 
……………………………………
เอกสารอ้างอิง
     (ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  : หน้า 1-3

 

 


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 6.20 จากผู้โหวด 60 ราย ผู้อ่าน 7365 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน