สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 
สาระสำคัญของวีดิทัศน์ชุด การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  มีด้วยกัน 3 ตอนคือ
 
1.       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.       การจัดเตรียมและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3.       การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้และบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 

หัวข้อสำคัญได้แก่

 
ความสำคัญของสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1.       ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2.       ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้เป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการ
3.       ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
4.       สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่น่าสนใจ และทำให้เกิด
          ความอยากรู้อยากเห็น
5.       ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน
6.       เกื้อหนุนผู้เรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
          ที่เท่าเทียมกัน
 

หลักการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

                เน้นสื่อเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ครู นักเรียนสามารถจัดทำ พัฒนาสื่อขึ้นมาใช้เอง
รูปแบบของสื่อจะต้องมีความหลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
และศักยภาพของผู้เรียน
 

ประเภทของสื่อการเรียนรู้

                1.  สื่อสิ่งพิมพ์  ได้แก่  หนังสือเรียน/ค้นคว้า   คู่มือ  พจนานุกรม  ภาพพลิก  แผ่นพับ ฯลฯ
2.       สื่อเทคโนโลยี  ได้แก่  วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อินเทอร์เน็ต  การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  ฯลฯ
                3.   สื่ออื่นๆ  ได้แก่  สื่อบุคคล    สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สื่อกิจกรรม/กระบวนการ
สื่อวัสดุ/เครื่องมือ อุปกรณ์
 

การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้

ขั้นที่ 1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.1     นโยบายการศึกษา/แผนแม่บท/ธรรมนูญการศึกษา/หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2     ความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน
1.3     สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
1.4     แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นที่ 2   ดำเนินการจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา

2.1    กำหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
2.2    กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค
2.3    จัดทำคำอธิบายรายวิชา
2.4    ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2.5    กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 3   ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้

3.1    ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
3.2    จัดหา  เลือกใช้  จัดทำ  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผน
3.3    จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
3.4    จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน

ขั้นที่ 4   ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

4.1    ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
4.2    ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน
 

การจัดหาสื่อการเรียนรู้

1.       สร้าง/ผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่
2.       ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
3.       เลือกซื้อสื่อ
4.       ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
5.       ดัดแปลง ปรับปรุงเพิ่มเติม
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

1.       การผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่
2.       การคัดแปลง และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำหรือสร้างไว้แล้ว
 

ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนรู้

1.       กำหนดจุดประสงค์ทั่วไป
2.       ศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน
3.       กำหนดและวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
4.       กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
5.       กำหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล
6.       กำหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา
7.       กำหนดแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ
8.       ยกร่างและจัดทำสื่อตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในแผน
9.       ทดสอบคุณภาพของสื่อที่ผลิตขึ้น
10.    ปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ/ต้นแบบสื่อให้สมบูรณ์
11.    นำสื่อที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
 

การปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว

                โดยการจัดทำสาระเพิ่มเติมจากสื่อที่มีอยู่ หรือดัดแปลงบางส่วนที่มีอยู่แล้ว  จะมีความคุ้มค่าและประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ในการดัดแปลงปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย
 

การเลือกซื้อสื่อการเรียนรู้ที่มีจำหน่าย

1.       สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการพิจารณาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ และคุณภาพของสื่อให้
          สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นเอง
2.       ควรเลือกสื่อที่ผ่านการรับรองคุณภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
3.       ควรนำหลักการต่างๆ มาพิจารณาเช่น หลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการเลือกใช้สื่อ  ของดี ข้อเสีย
          ของสื่อ
 

การค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

                ให้นักเรียนค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยโรงเรียนควรจัดเตรียมและ
จัดหาแหล่งการเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้
 
 

การเลือกและการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

                สื่อที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและประสบการณ์ร่วมด้วย  จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียน
อาจเรียนรู้จากสภาพจริง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม  ตลอดจนข่าวสารทุกรูปแบบ และ
ความเจริญทางเทคโนโลยีทุกๆ ด้าน
 

หลักการเลือกสื่อการเรียนรู้

1.       ต้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่จะสอน  โดยพิจารณาการใช้สื่อประเภทใดที่เหมาะสม
2.       จะต้องเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมของผู้เรียน และความ
           แตกต่างระหว่างบุคคล
3.       พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย
4.       พิจารณาความสะดวกและความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้
 

หลักการใช้สื่อการเรียนรู้

1.       การเตรียมตัวของผู้สอน
2.       การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
3.       การเตรียมพร้อมผู้เรียน
 

การใช้สื่อการเรียนรู้

                ผู้สอนจะต้องใช้สื่อตามแผนที่กำหนดไว้  ในขณะที่ใช้สื่อจะต้องพิจารณาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร
ผู้เรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ สนใจ และกระตือรือร้นหรือไม่  โดยการสังเกตุ การตั้งคำถามโดยตรง หรือการใช้
แบบสอบถาม
 

การประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้

                เป็นการนำข้อมูลจากการใช้สื่อมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม อุปสรรคอย่างไร  โดยพิจารณาจากลักษณะ
ทางกายภาพของสื่อ และสาระที่สื่อสารไปยังผู้เรียน  บางครั้งสื่อมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพ แต่คุณค่าทางด้านสาระยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย  เพื่อข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงสื่อให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
 

บทบาทของผู้เรียน

1.       ผู้เรียนจะต้องแสวงหาแหล่งของสื่อการเรียนรู้เพื่อศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ เรียนรู้วิธีการใช้สื่อ
          และดูแลรักษาสื่อ
2.       ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทางตรงและทางอ้อม  โดยอาจทำสื่อขึ้นมาใช้เอง
3.       ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้  โดยการบริจาคสื่อหรือหนังสือให้กับรุ่นน้อง
 

บทบาทของผู้สอน

                การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ กิจกรรมต่างๆ ควรมีอะไรบ้าง  ผู้สอนจึงมีบทบาทในการเลือก
การผลิต การใช้ และการประเมินคุณภาพของสื่อ
 

บทบาทของผู้บริหาร

                ผู้บริหารจะต้องกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา พัฒนาสื่อการเรียนรู้  ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  พร้อมทั้งชี้แนะ แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ
 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

                มีหน้าที่ในการประเมินและกำหนดการจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา และติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหา  ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  พร้อมให้คำชี้แนะ แก้ไขปัญหาของสถานศึกษาในการทำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 7.75 จากผู้โหวด 61 ราย ผู้อ่าน 7351 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน