สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
โครงการคอมพิวเตอร์
โครงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การกำหนดให้โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์และการขอพื้นที่การนำเสนอ

                         ตามที่สำนักการศึกษา ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนจัดทำเว็บไซต์พร้อมนำเสนอให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  2547 และหากโรงเรียนใดประสงค์ต้องการพื้นที่ในการนำเสนอ ให้ทำหนังสือมายังสำนักการศึกษา เพื่อจะได้ประสานงานกับบริษัทเทเลคอมเอเซีย จำกัด (มหาชน) ขอพื้นที่นำเสนอเว็บไซต์ ต่อไป นั้น

                         ในการนี้เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ สำนักการศึกษา จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตช่วยควบคุม กำกับ ดูแล ให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วย พร้อมแจ้งให้โรงเรียนทราบเกี่ยวกับ

                            กรณีที่ 1  โรงเรียนมีเว็บไซต์อยู่แล้ว ให้โรงเรียนแจ้งชื่อเว็บไซต์มายังกองวิชาการ สำนักการศึกษา ภายในวันที่  26  มีนาคม  2547

                            กรณีที่ 2  หากทางโรงเรียนต้องการพื้นที่บนเว็บไซต์ smileschool-whitenet  ให้ทางโรงเรียนส่ง e-mail ไปที่ webmaster@smileschool-whitenet.com  เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยทางโรงเรียนจะต้องส่งชื่อโรงเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  e-mail ของทางโรงเรียน และชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนจากนั้น ให้ทางโรงเรียนแจ้งชื่อเว็บไซต์มายังกองวิชาการ สำนักการศึกษา ภายในวันที่  31 มีนาคม  2547

                             จึงเรียนประสานมา เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 3.70 จากผู้โหวด 27 ราย ผู้อ่าน 6420 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน