สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
แผนปฏิบัติราชการปี 2548-2551

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2548 - 2551 )สำนักการศึกษา

 
วิสัยทัศน์
สำนักการศึกษา  เป็นองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษา เพื่อผนึกกำลังทั้งสังคมสร้างสรรค์พัฒนา บริการการศึกษาให้ก้าวไกล ก้าวทันโลก ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า
 
เป้าประสงค์การพัฒนา
         ๑. มีการเพิ่มประสิทธิภาพและความทั่วถึงในการจัดบริการการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร
         ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม
         ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         ๔. สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
         ๕. บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในด้านวุฒิและทักษะในการบริหารการจัดการ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
         ๖. มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 
 
กลยุทธ์
๕.๑ กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
๑. ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
   ๑.จัดการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมตามพัฒนาการอย่างสมวัย เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับถัดไป
   ๒. จัดบริการทางการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นและให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
   ๓. พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
   ๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ๕. พัฒนาเครือข่ายสำหรับแลกเปลี่ยนวิชาการ ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
   ๖. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่กระบวนการเรียนการสอน โดยอาจอยู่ในรูปของสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
   ๗. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมจัดการและสนับสนุนการศึกษา
   ๘. ส่งเสริมการวิจัยทุกระดับ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และให้ได้ผลงานที่สามารถนำมาเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้
๒. ด้านการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
        ๑. พัฒนาระบบงานเพื่อลดขั้นตอนและรอบเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
        ๒. นำมาตรการราชการใสสะอาดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ๓. ลดค่าใช้จ่ายประจำในส่วนที่เป็นไปได้
        ๔. พัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
        ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม
        ๖.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ความสามารถและทัศนคติอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
       ๗. จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
 
๕.๒ กลยุทธ์เพิ่มเติมตามภารกิจเฉพาะของสำนัก
ด้านการศึกษา
๑.  ให้บริการการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรของสำนักการศึกษา
๓.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 

ด้านคุณภาพชีวิต

   ๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน
 
 
๕.๓ กลยุทธ์เพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล /เงินอุดหนุนของรัฐ
ด้านคุณภาพชีวิต
   ๑. ดำเนินการให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
 


 


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 5.31 จากผู้โหวด 133 ราย ผู้อ่าน 8653 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน