สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
คำสั่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักศึกษา

ชี้แจ้งเรื่องร้องเรียน

                    ด้วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มีหนังสือที่ กท ๐๒๐๐/รท๒๙๑๐/๕๐ ลงวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ประสานขอให้สำนักการศึกษาพิจารณาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการต่างๆ ว่าต้องรออย่างน้อย ๒-๓ เดือนจึงจะได้รับ  ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า  ยังมีหลายสำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินล่าช้าและในการส่งฎีกาบางสำนักงานเขตดำเนินการล่าช้าจึงทำให้ขาดเงินหมุนเวียนที่จะนำไปทดรองจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ
                    ฉะนั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกสำนักงานเขตกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท ๓๐๐๖/๔๖๗๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ  หากเกิดความล่าช้าอีก  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  ให้ดำเนินการการทางวินัยตามควรแก่กรณี


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 5.09 จากผู้โหวด 11 ราย ผู้อ่าน 493 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน