สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด : สำนักการศึกษา :
ข่าวสำนักการศึกษาของเรา
ข่าวสำนักการศึกษา
"ด่วนที่สุด" สวนสนามลูกเสือ กทม. 1 ก.ค. 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด ! คำสั่งให้ข้าราชการครูอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วน! สำหรับผู้เข้ารับการอบรมงบประมาณ การเงิน และพัสดุฯ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 2-3
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วน" ร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพูดของนักเรียนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการวิจัยให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำผลงานชำนาญการพิเศษและสัมมนาศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเตรียมข้อมูลจัดเก็บเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการอบรม/ประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมยุวกาชาด
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติการวาดภาพระบายสีเป็นหนังสือประกอบเรื่องราว "โครงการอาหารไทย หัวใจดี"
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี พ.ศ.2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือฯ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนมาก เรื่อง แจ้งรายละเอียดการทดสอบและรับชมการออนไลน์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด เรื่องเปิดรับสมัครประชาชนเข้ารับการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ร่างคำสั่งให้ขรก.กทม.เข้าอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงินและการพัสดุแก่ขรก.ครูกทม.สายงานบริหารในสถานศึกษา และขรก.กทม.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ การเงิน
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 3
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคคล กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งร่างคำสั่ง เรื่องให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและครูจ้าง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่2)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าสังเกตการณ์ระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
รับโอนข้าราชการครู
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการเขตทุกเขต
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" แบบฟอร์มหลักฐานค่าเบี้ยประชุมและรายงานการประชุมวิทยฐานะ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ขอให้มารับเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด เลื่อนประชุมสัมมนาของสำนักยุทธศาสตร์ สำนักการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานสังกัด กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ขอให้มารับเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" รายงานการดำเนินการโครงการสินเชื่อครู กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การขอสำเนาประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ตัวอย่างแบบฟอร์ม วฐ.1 ของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2552
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ตัวอย่างโครงการสำหรับขอทุนการศึกษาโครงการศึกษาต่อเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์ เอกสารผู้ว่าออนไลน์พบผู้ปกครอง 1 พ.ค. 51
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนมาก! ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์การสัมนาการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนมาก" คำสั่ง สนศ.ที่ 250/2551 "ให้ข้าราชการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัด กทม. (กิจกรรมที่ 3)" วันที่ 2 พ.ค.2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศผลการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
รายชื่อข้าราชการครู กทม. ที่ ผ่านการประเมินในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ขอเชิญร่วมมสัมมนาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครู กทม. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แต่งตั้งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สายงานบริหารสถานศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 3
. . .
อ่านรายละเอียด
 
รายชื่อการจับสลากและรายละเอียดการยื่นเอกสารหลักฐานโครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคารกรุงไทย
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั้งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและครูลูกจ้าง เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสถานที่สอบและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งรายละเอียดการทดสอบ รายการ “ ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ออนไลน์พบผู้ปกครอง ”
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" รายชื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งการให้ทุนสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมรุ่นที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คุณค่าชีวิต-จิตปภัสสร"
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การฝึกอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คุณค่าชีวิต จิตปภัสสร"
. . .
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด! การดำเนินการจัดวิ่งคบเพลิงเพื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 29 ในประเทศไทย
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ขอเปลี่ยนแปลง การอบรมจากวันที่ 17-19 เมษายน 2551 เปลี่ยนเป็น 12-14 พฤษถาคม 2551 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราบชเทวี กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครประชุมปฏิบัติการคณะทำงานผลิตต้นแบบบทเรียน CAI Multimedia
. . .
อ่านรายละเอียด
 
โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ปรชาสัมพันธ์งานมหกรรมสงกรานต์ 4 ภาค ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ.2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด คำสั่งอบรมให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 และภาพพิธีเปิด
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ด่วนที่สุด รายงานการรับนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด"ขอให้เร่งรัดการประเมินข้าราชการครู กทม.ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาผู้บริหารการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครูกทม.เข้ารับการอบรมด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งผู้บริหารอบรมประเมิน วันที่26 มีนาคม 2551 โรงแรมบางกอกพาเลส
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการอาหารกลางวัน
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครูกทม.เข้ารับการอบรมตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอน
. . .
อ่านรายละเอียด
 
กองทุนเพื่อพัฒนาเด็กขอเชิญร่วมงานเสวนาและอบรมการดูแลสุขภาพ ฟรี วันที่ 26-27 เม.ย.2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
กรอบอัตรากำลังข้าราชการครู กทม. ปีการศึกษา 2550
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แนวทางการดำเนินการขออนุมัติรับเงิน พ.ค.ศ. ตามระเบียบ ก.ค.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด"ขอให้คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญ ผอ.เชี่ยวชาญไปรับเงินที่กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานประเมินบุคคลฯ)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู กทม. มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการครูกทม.เข้ารับการอบรมบุคลากรการวิจัย
. . .
อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียนกองคลัง เรื่อง ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฟรี 20 รายการ)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียนกองคลัง เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารีฯ และการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
. . .
อ่านรายละเอียด
 
เลื่อนประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนโครงการนักเรียนกทม.ร่วมใจส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล
. . .
อ่านรายละเอียด
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู วิทยากร ผู้สนใจในกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งกำหนดการ พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเข้ารับการปฐมนิเทศ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
Download แบบสำรวจการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2550 (ด่วน)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งกำหนดวันออนไลน์ “ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ออนไลน์พบผู้ปกครอง”
. . .
อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียนกองคลังเรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
. . .
อ่านรายละเอียด
 
เชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมแถลงข่าวการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ 12 มี.ค.51
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2550
. . .
อ่านรายละเอียด
 
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
"ด่วนที่สุด" ขอให้คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ผอ.ชำนาญการและ รผอ.ชำนาญการไปรับเงินที่กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานประเมินบุคคลฯ)
. . .
อ่านรายละเอียด
 
Download Password การรับนักเรียน 2551
. . .
อ่านรายละเอียด
 
คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกองคลัง สำนักการศึกษา
. . .
อ่านรายละเอียด
 
แบบฟอร์หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะและรายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู กทม.
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
. . .
อ่านรายละเอียด
 

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน